โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มี ๒ ชั้น ๘ ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนปฐมวัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมูลนิธิฮาร์ทมุทและอิลซี่ ชไนเดอร์ เพื่อเด็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..