โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านขอบด้ง  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้แต่งตั้งให้ นางสาวเรียม  แก้วเล็ก มาเป็นเจ้าหน้าที่ ครูผู้สอน ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กโดยมีนักเรียนจากหมู่บ้านขอบด้งจำนวน ๓๐ คน มีอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๒ ห้องเรียนฝาไม้ไผ่หลังคามุงสังกะสีซึ่งจัดสร้างโดย โครงการอาสาพัฒนาชนบท(วทอ.พัฒนา)

            วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้แต่งตั้ง นางพวงแก้ว  วันถา มาช่วยสอนที่โรงเรียนบ้านขอบด้งและได้โอนโรงเรียนไปเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคุ้มโดยแต่งตั้งให้ นางเรียม  สิงห์ทร (แก้วเล็ก) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐

            วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ได้แยกขอบด้งเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยมี นายจรินทร์  ทรายคำ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านขอบด้ง
             วันที่ ๑๒ มกราคมพ.ศ.๒๕๔๑ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายวิชาญ  จันทร์อินทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านขอบด้ง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง

            วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ สำนักงานการประถมศึกษาได้มีคำสั่งให้นายอินทร  ไชยรักษาอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่างหลวง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบด้ง

            ในปัจจุบัน นายสุนทร  เกษเกษี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบด้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓

               โรงเรียนบ้านขอบด้ง ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๙๖๙๔๗๐ ห่างจากที่ว่าการอำเภอฝาง และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ระยะทาง ๔๖ กิโลเมตร โดยประมาณ โรงเรียนบ้านขอบด้งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖