โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์       “ โรงเรียนบ้านขอบด้งพัฒนานักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คงไว้มาตรฐานการศึกษารักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ดำรงไว้ในความเป็นไทย ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญา :    “ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำความพอเพียงร้อยเรียงวัฒนธรรม”