โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  :  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและภาคบังคับระดับชั้นประถมศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ และพัฒนาสู่มาตรฐาน

อัตลักษณ์ ยุวเกษตรพอเพียง

เอกลักษณ์  : โรงเรียนเสริมสร้างอาชีพบนพื้นฐานความพอเพียง

       มาตรการส่งเสริม ( ตามนโยบาย/แก้ไขปัญหา)  :   โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

      มาตรการส่งเสริม (ยกระดับคุณภาพ)  การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน