โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านขอบด้ง  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้

·     โครงสร้างหลักสูตรจำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน ระดับปฐมวัย ทั้งปี เท่ากับ……๘๐๐…..ชั่วโมง

·     โครงสร้างหลักสูตรจำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน ระดับขั้นพื้นฐาน ทั้งปี เท่ากับ……๑,๐๐๐ชั่วโมง