โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านขอบด้ง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๒

๓๕

๒๗

๖๒

อนุบาล ๓

๑๗

๒๔

๔๑

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๘

๒๑

๓๙

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๓

๑๙

๓๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๒

๑๑

๒๓

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕

๒๑

๓๖

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๙

๑๘

๓๗

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๔

๑๘

๓๒

รวม

๑๔๓

๑๕๙

๓๐๒


กลุ่มชาติพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มชาติพันธุ์

จำนวน

ร้อยละของนักเรียน

ลาหู่(มูเซอ)

๙๑

๓๒.๑๖

ปะหล่อง(ดาลาอั้ง)

๑๙๑

๖๗.๑๔

ไทยใหญ่

๐.๗๔

รวม

๒๘๓

๑๐๐.๐๐