โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุ่งอรุณ คำหนิ้ว
ครู คศ.1