โรงเรียนบ้านขอบด้ง
91 หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง   ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลวรรณ แซ่ม้า
ครู คศ.1